Russian (CIS)ҚазақшаEnglish (United Kingdom)
 
 
INSTITUTE
Archeology
named A. Kh. Margulan

Address:
44 Avenue Dostyk, st. Shevchenko 28, Almaty

 

Banner

ruhani-jangyru-logo

Археология институтының журналы. А.Х.Марғұлан

КазНУ

Главная News Сборник материалов Конгресса "Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда. Материалы V международного конгресса археологии евразийских степей"

Сборник материалов Конгресса "Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда. Материалы V международного конгресса археологии евразийских степей"

І ТОМ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА "ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА. МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА АРХЕОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ"

Еуразиялық далалық өркениет: адам және тарихи-мәдени орта. Еуразия даласы археологиясы V халықаралық конгресінің материалдары (Түркістан қ., 11–14 қазан 2022 ж.). 5 томдық. Алматы – Түркістан: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2022. 1 том. 312 б.
Конгресс материалдарының бұл жинағына Еуразияның кең далалық аумағының палеометал кезеңіне жататын ескерткіштері жайлы мәліметтер легі енді. Жарияланымдарда мәдени-тарихи үрдістер, экономика және әлеуметтік қайта жаңғырту, егіншілік және дала мәдениеттерінің өзара қарым-қатынасы, өнері сынды мәселелер көрініс тапқан.
Кітап археологтар, тарихшылар мен тарих мамандығы студенттері үшін сөзсіз қызығушылық тудырады.

Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда. Материалы V международного конгресса археологии евразийских степей (г. Туркестан, 11 – 14 октября 2022 г.). В 5-ти т. Алматы – Туркестан: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2022. Т. 1. 312 с.
Сборник материалов Конгресса включает материалы по памятникам эпохи палеометалла огромной территории Евразийских степей, публикации отражают такие вопросы, как культурно-исторические процессы, экономика и социальные реконструкции, взаимоотношения земледельческих и степных культур, искусство.
Книга представит несомненный интерес для археологов, историков, студентов исторических специальностей.

Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment. Proceedings of the 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022). In 5 volumes. Almaty – Turkistan: Margulan Institute of Archaeology, 2022. Vol. 1. 312 p.
The collection of materials of the Congress includes materials on the monuments of the paleometal epoch of the vast territory of the Eurasian steppes, publications reflect such issues as cultural and historical processes, economics and social reconstruction, the relationship of agricultural and steppe cultures, art.
The book will be of undoubted interest to archaeologists, historians, students of historical specialties.

001


                    

ІІ ТОМ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА "ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА. МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА АРХЕОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ"

Еуразиялық далалық өркениет: адам және тарихи-мәдени орта. Еуразия даласы археологиясы V халықаралық конгресінің материалдары (Түркістан қ., 11–14 қазан 2022 ж.). 5 томдық. Алматы – Түркістан: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2022. 2 том. 348 б.
Конгресс материалдарының екінші томы анық бір мерзімдік кезең – ерте көшпелілер дәуіріне арналған. Жинаққа Еуразия даласында орын алған мәдени-тарихи үрдістер туралы байыпты талдамалық тұжырымдар мен жекелеген ескерткіштер жайлы ақпараттық жарияланымдар енген. Сондай-ақ тұрғындардың көші-қоны, әлеуметтік қайта жаңғырту, жерлеу дәстүрлері сынды ауқымды мәселелердің кейбір аспектілері қарастырылған. Ұлы Далада ерте темір дәуірі мәдениеттерінің қалыптасуы мен даму кезеңінің маңыздылығы жинақтың барлық мамандарға деген өзектілігін айғақтайды.

Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда.Материалы V международного конгресса археологии евразийских степей (г. Туркестан, 11 – 14 октября 2022 г.). В 5-ти т. Алматы – Туркестан: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2022. Т. 2. 348 с.
Второй том материалов Конгресса посвящен определенному хронологическому периоду – эпохе ранних кочевников. Он содержит как серьезные аналитические обобщения по культурно-историческим процессам, происходившим в Евразийских степях, так и информативные публикации по отдельным памятникам, а также рассматривает некоторые аспекты широкого круга проблем – миграции населения, социальные реконструкции, погребальные традиции. Значимость периода становления и развития культур раннего железного века в Степи предопределяет актуальность сборника для широкого круга специалистов.

Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment. Proceedings ofthe 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022). In 5 volumes. Almaty – Turkistan: Margulan Institute of Archaeology, 2022. Vol. 2. 348 p.
The second volume of the Congress materials is devoted to a certain chronological period – the era of the early nomads. It contains both serious analytical generalizations on the cultural and historical processes that took place in the Eurasian steppes, as well as informative publications on individual monuments and also examines certain aspects of a wide range of problems – population migration, social reconstructions, funeral traditions. The significance of the period of formation and development of cultures of the early Iron Age in the Steppe determines the relevance of the collection for a wide range of specialists.

002

ІІІ ТОМ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА "ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА. МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА АРХЕОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ"

Еуразиялық далалық өркениет: адам және тарихи-мәдени орта. Еуразия даласы археологиясы V халықаралық конгресінің материалдары (Түркістан қ., 11–14 қазан 2022 ж.). 5 томдық. Алматы – Түркістан: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2022. 3 том. 224 б.
Жинақтың үшінші томында Еуразия даласы орта ғасыр археологиясының жалпы мәселелері қамтылған. Атап айтқанда, Даладағы урбанизациялық үрдістер мен кезеңдер; ортағасырлардағы Еуразияның далалық аймағындағы фортификация жайлы көзқарастарды жүйелеу және қалалардың қызметі; Сырдарияның төменгі ағысындағы ерте ортағасырлық қоныстары мен Оңтүстік Қазақстанның кейінгі орта ғасырлық қалаларындағы қала тұрғындары мен көшпелілердің этникалық байланыстарын зерттеу; ерте орта ғасырдағы Батыс Сібірлік орманды-дала тұрғындары мен Қазақстан халқының өзара қарым-қатынасы және т.б.
Кітапта Даланың орта ғасыр археологиясы мәселелерінің мерзімдік және тақырыптық жағынан кең қамтылуы археолог, тарихшы ғалымдарға, студенттер мен орта ғасыр мәселелерімен айналысатын барлық мамандарға қызығушылық тудыратыны анық.

Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда.Материалы V международного конгресса археологии евразийских степей (г. Туркестан, 11 – 14 октября 2022 г.). В 5-ти т. Алматы – Туркестан: Институт археологии им. А.Х. Маргулана,2022. Т. 3. 224 с.
В третьем томе сборника затронуты вопросы археологии средневековья евразийских степей: процессы и этапы урбанизации в Степи; систематизация представлений о фортификации в степной зоне Евразии в эпоху средневековья и функционирования городищ; исследования раннесредневековых поселений в низовьях Сырдарьи и этнических контактов горожан и кочевников позднесредневековых городов Южного Казахстана; взаимодействие населения лесостепи Западной Сибири в раннем средневековье с народами Казахстана и др.
Широкий хронологический и тематический охват проблем средневековой археологии Степи представляет несомненный интерес для ученых – археологов, историков, студентов, всех, кто интересуется вопросами средних веков.

Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment. Proceedings of the 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022). In 5 volumes. Almaty – Turkistan: Margulan Institute of Archaeology, 2022. Vol. 3. 224 p.
The third volume of the collection deals with the issues of archaeology of the Middle Ages of the Eurasian steppes: the processes and stages of urbanization in the Steppe; systematization of ideas about fortification in the steppe zone of Eurasia in the Middle Ages and the functioning of settlements; studies of early Medieval settlements in the lower reaches of the Syr Darya and ethnic contacts of citizens and nomads of late Medieval cities of Southern Kazakhstan; interaction of the population of the forest-steppe of Western Siberia in the early Middle Ages with peoples of Kazakhstan, etc.
The wide chronological and thematic coverage of the problems of medieval archaeology of the Steppe is of undoubted interest to archaeologists, historians, students, and anyone interested in the issues of the Middle Ages.

003

ІV ТОМ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА "ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА. МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА АРХЕОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ"

Еуразиялық далалық өркениет: адам және тарихи-мәдени орта. Еуразия даласы археологиясы V халықаралық конгресінің материалдары (Түркістан қ., 11–14 қазан 2022 ж.). 5 томдық. Алматы – Түркістан: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2022. 4 том. 300 б.
Конгрестің материалдар жинағының 4-томы Еуразия даласы орта ғасырлар археологиясының өзекті мәселелерін айқындайтын мынадай материалдардан тұрады: Орталық Азия түркілері мен V–XIV ғғ. кейінгі көшпелілердің жерлеу кешендерінің сипаттамалары берілді; Алтын Ордадағы ортағасырлық түркілер мен моңғолдардың, VIII–X ғғ. кейбір мемлекеттердің өзара қарым-қатынасы, этномәдени үрдістер (соның ішінде Алтын Ордадағы) мәселелері қарастырылды. Сондай-ақ басылымға ерте және дамыған орта ғасырдағы қала мәдениетін зерттеу бойынша ауқымды мәліметтер енген. Атап айтқанда, түркі-көшпелілердегі қалалық мәдениеттің қалыптасу ерекшеліктері, дамыған орта ғасырлық қаладағы топографиялық және архитектуралық басымдықтар, алтынорда кезеңі қалаларындағы әлеуметтік топография мен қолөнер кәсібі, орта ғасырлық өнер.
Даланың орта ғасыр археологиясы жайлы қарастырылған мәселелердің өзектілігі аталмыш басылымның тарихшылар, археологтар мен жас буын зерттеушілер үшін қызығушылық танытатыны хақ.

Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда.Материалы V международного конгресса археологии евразийских степей (г. Туркестан,11 – 14 октября 2022 г.). В 5-ти т. Алматы – Туркестан: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2022. Т. 4. 300 с.
Настоящий, 4-й том сборника материалов Конгресса содержит материалы, отражающие актуальные проблемы археологии Средневековья евразийских степей: представлена характеристика погребальных комплексов тюрок Центральной Азии и поздних кочевников V–XIV вв.; рассмотрены вопросы взаимоотношений средневековых тюрок и монголов внутри Золотой Орды, некоторых государств в VIII–X вв., этнокультурных процессов, в том числе в Улусе Джучи. Также издание включает значительный блок по изучению памятников городской культуры раннего и развитого средневековья, в том числе особенностям формирования городской культуры у тюрков-кочевников; топографическим и архитектурным признакам развитого средневекового города, социальной топографии и ремесленных производств города золотоордынского периода; искусства эпохи средневековья.
Актуальность рассматриваемых проблем средневековой археологии Степи обусловливает интерес представленного издания для историков, археологов, студентов.

Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment. Proceedings of the 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022). In 5 volumes. Almaty – Turkistan: Margulan Institute of Archaeology, 2022. Vol. 4. 300 p. The present, 4th volume of the collection of materials of the Congress contains materials reflecting the current problems of archaeology of the Middle Ages of the Eurasian steppes: the characteristics of the burial complexes of the Turks of Central Asia and the late nomads of the 5th–14th centuries are presented; the issues of the relationship of medieval Turks and Mongols within the Golden Horde, some states in the 8th–10th centuries, ethno-cultural processes, including in the Ulus of Jochi. The publication also includes a significant block on the study of monuments of urban culture of the early and developed Middle Ages, including the peculiarities of the formation of urban culture among the nomadic Turks; topographic and architectural features of a developed medieval city, social topography and handicrafts of the city of the Golden Horde period; art of the Middle Ages.
The relevance of the considered problems of medieval archaeology of the Steppe determines the interest of the presented publication for historians, archaeologists, students.

004

V ТОМ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА "ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА. МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА АРХЕОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ"

Еуразиялық далалық өркениет: адам және тарихи-мәдени орта. Еуразия даласы археологиясы V халықаралық конгресінің материалдары (Түркістан қ., 11–14 қазан 2022 ж.). 5 томдық. Алматы – Түркістан: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2022. 5 том. 288 б.
Конгресс материалдарының ұсынылған басылымына Еуразия даласы тарихы мен археологиясының әртүрлі аспектілерін қамтитын мақалалар енген. Мәселен, археологиялық зерттеулер тарихы, тұрғындардың діні мен дүниетанымы, өнер мен сәулет, пәнаралық зерттеулер, мәдени мұра ескерткіштерін қорғау мәселелері.
Жинақ тарихшылардың, археологтардың, музей қызметкерлерінің және студенттердің кең аудиториясы үшін қызықты болады.

Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда.Материалы V международного конгресса археологии евразийских степей (г. Туркестан, 11 – 14 октября 2022 г.). В 5-ти т. Алматы – Туркестан: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2022. Т. 5. 288 с.
Представленное издание материалов Конгресса содержит статьи, отражающие различные аспекты истории и археологии Евразийских степей. Среди них – вопросы истории археологических исследований, религии и мировоззрения населения, искусства и архитектуры, междисциплинарных изысканий, охраны памятников культурного наследия.
Сборник будет интересен для широкой аудитории историков, археологов, работников музеев, студентов.

Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment. Proceedings of the 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022). In 5 volumes. Almaty – Turkistan: Margulan Institute of Archaeology, 2022. Vol. 5. 288 p.
The presented edition of the Congress materials contains articles reflecting various aspects of the history and archaeology of the Eurasian steppes. Among them are the issues of the history of archaeological research, religion and worldview of the population, art and architecture, interdisciplinary research, protection of cultural heritage monuments.
The collection will be of interest to a wide audience of historians, archaeologists, museum workers, and students.

005

 

 

Add commentSecurity code
Refresh

 
   
 
2022 © Институт археологии им. А. Х. Маргулана Создание сайта Создание сайтов, разработка и сопровождение сайтов, продвижение, хостинг