Russian (CIS)ҚазақшаEnglish (United Kingdom)
 
 
Ә.Х. Марғұлан
атындағы
Археология институты
Адрес:
г. Алматы, ул. Шевченко 28, пр. Достык, 44
 

Баннер

ruhani-jangyru-logo

Марғұлан атындағы Археология институтының журналы

КазНУ

Бастыбет Қызметкерлер Шагирбаев Мамбет Сапарбекович

Шагирбаев Мамбет Сапарбекович

1

Родился 1987 году в селе Шакпак, Байдибекского района Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская область).

В 1993-2004 годах учился в средней школе имени Г. Муратбаева с. Шакпак.

В 2004-2008 годах обучался в Южно-Казахстанском педагогическом университете по специальности «История» в г. Шымкент. В 2012-2014 годах учился в магистратуре на кафедре «Археологии, этнологии и музеологии» КазНУ им. аль-Фараби. Тема магистерской диссертации «Исследование, защита и музеефикация средневековых городов Джунгарской вороты», научный руководитель: д. и. н., профессор А. Т. Толеубаев.

В 2012-2017 годах в составе экспедиции по изучению средневековых памятников Алакольского региона (Алакольская археологическая экспедиция) был раскопчиком, затем руководителем отряда. Руководитель экспедиции д. и. н., профессор А. Т. Толеубаев.

В 2016-2017 годах работал в составе экспедиции по изучению памятника «Шиликты» (Шиликтинская археологическая экспедиция) в Восточно-Казахстанской области. Руководитель экспедиции д. и. н., профессор А. Т. Толеубаев.

С 2014 года участвует в раскопках и разведках в составе Чуйского отряда ЮККАЭ (Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедиция). Руководитель экспедиции PhD доктор Е.Ш. Акымбек.

С 2015 года работает в Институте археологии им. А. Х. Маргулана. С 2018 года занимается исследованием остеологических материалов в лаборатории «Археологических технологий».

Автор более 60 научных и научно-популярных статей.

Основные публикации:

 1. Шағырбаев М.С. Алакөл аймағындағы ортағасырлық қала мәдениеті // «Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі» атты Қазастан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференцияның мақалалар жинағы, II б. – 412 бет. / Жалпы ред. бас. Е.Б.Сыдықов. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы. 294-301 бб. (тел авторлар: Төлеубаев Ə.Т., Жұматаев).
 2. Шағырбаев М.С. Шілікті қорымында 2016 жылы жүргізілген археологиялық жұмыстардың нәтижелері (бастапқы хабарлама) // «Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі» атты Қазастан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференцияның мақалалар жинағы, II б. – 412 бет. / Жалпы ред. бас. Е.Б.Сыдықов. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы. 301-305 бб. (тел авторлар: Төлеубаев Ə.Т., Жұматаев).
 3. Шағырбаев М.С. Әлем халықтары дүниетанымындағы ит бейнесі (символ, дін, ғұрып, және археологиялық зерттеулер негізінде жалпы шолу) // «Тәуелсіздік құндылықтары мен «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 8 сәуір 2016 ж. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 235 б. 206-219 бб.
 4. Шағырбаев М.С. Ерте көшпелілердің өнері мен дүниетанымындағы ит бейнесі // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, № 3 (50), 2016. 192-199.
 5. Шағырбаев М.С. Шығыс Қазақстан ерте көшпелілерінің керамикасындағы ұқсастық (Семей қаласының облсытық тарихи-өлкетану музейінің материалдары негізінде) // Түркістан аймағындағы археологиялық ескерткіштердің сабақтастығы: Халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Түркістан. ИП «Сейт». 2017. – 305 б. 56-64 бб. (тел авторлар: Жұматаев Р.С., Исин А., Айтенов Ж.Қ.).
 6. Шагирбаев М.С. Шілікті IV қорымындағы №7 обаның қазбасы нәтижесі // «Қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі заманауи әдістер мен тұрғылар» атты «ІХ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Жауапты ред. Ғ.Қ. Омаров. 1 бөлім. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 337. б. 3-10 бб. (тел авторлар: Төлеубаев Ә.Т., Жуматаев Р.С.).
 7. Шағырбаев М.С. Шығыс Қазақстан ерте көшпелілерінің керамикасындағы өрнектер (Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейі материалдары негізінде) // «Қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі заманауи әдістер мен тұрғылар» атты «ІХ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Жауапты ред. Ғ.Қ. Омаров. 1 бөлім. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 337. 115-123 бб. (тел авторлар: Жұматаев Р.С., Исин А., Айтенов Ж.Қ.).
 8. Шағырбаев М.С. Жайпақ қала аумағының зерттелу мәселесі (археологиялық қазба жұмыстарының негізінде) // «Қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі заманауи әдістер мен тұрғылар» атты «ІХ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Жауапты ред. Ғ.Қ. Омаров. 1 бөлім. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 337. 195 – 200 бб. (тел авторлар: Төлеубаев Ә.Т., Жуматаев Р.С.).
 9. Шагирбаев М.С. Г. Рубрук пен П. Карпини деректеріндегі ортағасырлық қалалар // АҚҰПУ Хабаршысы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №1(56). – Алматы: 2018. – 279-288 бб.
 10. Шагирбаев М.С. Алакөл ойпатындағы ортағасырлық қалалар (топографиясы, типологиясы және генезисі мәселелері). // «Қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі заманауи әдістер мен тұрғылар» атты «ІХ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / жауапты ред. Ғ.Қ. Омаров. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 507 б. 178-194 бб. (тел автор: Төлеубаев Ә.Т.).
 11. Шагирбаев М.С. Ортағасырлық төрткүлдер хақында // «Қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі заманауи әдістер мен тұрғылар» атты «ІХ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / жауапты ред. Ғ.Қ. Омаров. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 507 б. 243-249 бб. (тел автор: Ақымбек Е.Ш.).
 12. Шағырбаев М.С. Ер-тоқым генезисіне қатысты кейбір мәселелер (Таулы Алтай және Берел қорымдарының материалдары бойынша) // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. «Тарих сериясы». №1 (88). – Алматы, «Қазақ университеті», 2018. 211-221 бб. (тел автор: Сапатаев С.А.).
 13. Шағырбаев М.С. Шу-Талас өңірлеріндегі ортағасырлық төрткүлдердің зерттелу тарихы // Қазақстан Археологиясы. – Алматы, Хикари. № 1 (3) 2019. 43-61 бб. (тел автор: Ақымбек Е.Ш.).
 14. Шағырбаев М.С. 2018 жылы Шу өңіріндегі Қосқұдық төрткүліне жүргізілген зерттеу жұмыстарының қорытындысы // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(60), 2019. 322-334 бб. (тел автор: Ақымбек Е.Ш.).
 15. Шағырбаев М.С. Ортағасырлық төрткүлдердің құрылымы мен құрылысы // «Ұлы Даланың жеті қыры және Еуразия археологиясы мен этнологиясының өзекті мәселелері» атты «ХІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Жауапты ред. Ә.Т. Төлеубаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 518 б. 164-181 бб. (тел автор: Ақымбек Е.Ш).
 16. Шағырбаев М.С. Көне дәуірдегі мал шаруашылығы мен аңшылықтың маңызы (остеологиялық материалдар негізінде) // Ақынжанов оқулары – 2019. 16-17 қазан 2019. – Алматы, Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты. 100-107 бб. (тел автор:Байшашов Б.У.).
 17. Шагирбаев М.С. Бәбіш мола қаласынан табылған остеологиялық материалдардың сандық және морфологиялық құрамы (2018 жылы табылған материалдар негізінде) // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(62), 2019. 382-391 бб. (тел автор: Утубаев Ж.Р.).
 18. Шагирбаев М.С. Жануар асықтарының археозоологиялық зерттелуі (Бәбіш мола қаласының материалдары бойынша) // Қазақстан Археологиясы. – Алматы, Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты. № 4 (6) 2019. 79-116 бб. (тел автор: Утубаев Ж.Р.).
 19. Шагирбаев М.С. Остеологические материалы из караван-сарая Шенгельды // ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально -политические науки», №1(64), 2020 г. С. 390-400. (соавтор: Савельева Т.В.).
 20. Шагирбаев М.С. Екатеринбург қаласына ғылыми іс-сапар туралы // Қазақстан Археологиясы № 1 (7) 2020. 161-167 бб.

Конктактные данные: Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны көру үшін сізде Javascript қосулы болу керек

 

 
 
   
 
2022 © Институт археологии им. А. Х. Маргулана Создание сайта Создание сайтов, разработка и сопровождение сайтов, продвижение, хостинг